IslamicFinder photo gallery banner

Selamat Hari Raya Idil Adha 1428 h..

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ซากาต ( الزكاة )การจ่ายซากาต ( الزكاة )

การจ่ายซากาต ความหมายของซากาต...
ซากาต
คือ ทรัพย์สินตามอัตราส่วนที่จะต้องนำมาบริจาค ซึ่งมุสลิมผู้มีทรัพย์ครบตามพิกัด ที่ศาสนากำหนดไว้ จะต้องคำนวณอัตราส่วนของซากาต นำมาบริจาคตามประเภทของซากาตนั้น ๆ สินซากาต ทรัพย์ที่จะนำมาบริจาคซากาต แบ่งออกเป็นหลายประเภทคือ - ซากาตพืชผล เช่น ข้าว เมื่อผลิตได้ ๖๕๐ กิโลกรัม ต้องจ่ายซากาตร้อยละสิบ สำหรับการเพาะปลูกที่อาศัยฝน และร้อยละห้า สำหรับการเพาะปลูก ที่ใช้น้ำจากแรงงาน - ทองคำ เงิน และเงินตรา เมื่อมีจำนวนเหลือใช้เท่าทองคำหนัก ๕.๖ บาท เก็บไว้รอบปี ก็ต้องบริจาคออกไป ร้อยละสองครึ่ง จากทั้งหมดที่มีอยู่- รายได้จากการค้า เจ้าของสินค้าต้องคิดหักในอัตราร้อยละสองครึ่ง ในทุกรอบปี บริจาคเป็นซากาต ทั้งนี้ทรัพย์สินต้องไม่น้อยกว่า เทียบน้ำหนักทองคำ ๔.๖๗ บาท - ขุมทรัพย์เหมืองแร่ เมื่อขุดได้ จะต้องจ่ายซากาต ร้อยละยี่สิบ หรือหนึ่งในห้า จากทรัพย์ทั้งหมดที่ได้- ปศุสัตว์ ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ จะต้องบริจาคในอัตราที่แน่นอนเป็นซากาต เช่น มี วัว ควาย ครบ ๓๐ ตัว ให้บริจาค ลูกวัว ควาย อายุ ๑ ปี ๑ ตัว ครบ ๑๐๐ ตัว บริจาคลูกวัวควาย อายุ ๒ ปี ๑ ตัว และอายุ ๑ ปี ๒ ตัว เป็นต้นผู้มีสิทธิรับซากาต ตามที่ระบุในกุรอานมีทั้งหมด เจ็ดประเภทคือ

ไม่มีความคิดเห็น: